JLG-2632

Model: JLG-2632

Maker: JLG

Working Height: 9.77

Platform Height: 7.77

Lift Capacity: 227

Weigh: 2,102

Size (LxWxH): 2.30x0.81x2.33

Platform Size (LxW): 2.30x0.81

Gradeability: 25%

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin mới từ chúng tôi

en vn
+084914 324 845