JLG-2646

Model: JLG-2646

Maker: JLG

Working Height: 9.92

Platform Height: 7.92

Lift Capacity: 454

Weigh: 2,256

Size (LxWxH): 2.50x1.17x2.36

Platform Size (LxW): 2.50x1.12

Gradeability: 25%

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin mới từ chúng tôi

en vn
+084914 324 845